Stadgar för Törnskogens Villaägareförening

Fastställda 2021-06-09

§ 1 Företagsnamn

Föreningens företagsnamn är Törnskogens villaägares ekonomisk förening.

§ 2 Verksamhet

Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningens verksamhet ska vara:

 • att förvalta gemensamt friområde (badtomten).
 • att bevaka medlemmarnas intressen i deras egenskap av fastighetsägare inom Törnskogen i Sollentuna kommun, där bl.a. avtalet med kommunen från 1981 gällande stamfastigheter ingår.
 • att i övriga avseenden, då medlemmarnas gemensamma intressen berörs, bevaka desamma och föra medlemmarnas talan.
 • att genomföra gemensamma trivselaktiviteter.
 • att främja kommunikation mellan boende i området.

§ 3 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Sollentuna, Stockholm.

§ 4 Medlemskap

Det är styrelsen som beslutar om medlemskap. Inträdesansökan ska göras skriftligen. Medlemskap i föreningen kan sökas av lagfaren ägare till fastighet eller med fastighet jämställd egendom, som är belägen i Törnskogens villaägareförenings upptagningsområde.

Uppgifter på föreningens medlemmar förs i föreningens medlemsregister. Uppgifter används inte för några kommersiella ändamål utan bara för föreningens egen administration.

§ 5 Medlems skyldigheter

Varje medlem är skyldig att betala en medlemsavgift som föreningsstämman har bestämt. Medlemmarna ska även följa dessa stadgar och föreningens beslut.

§ 6 Insats

Varje medlem ska betala en insats till föreningen på 50 kronor. Insatsen ska betalas till föreningens bankkonto tillsammans med första medlemsavgiften, som rabatteras med 50 kr.

Vid upphörande av medlemskap efterskänks andelen till föreningen. En insats återbetalas endast i de fall som står i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 7 Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen betala en medlemsavgift till föreningen och får vara högst 400 kronor. Avgiften beslutas av föreningsstämman. Medlemsavgiften ska betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8 Upphörande av medlemskap

Medlemskap upphör under följande umständigheter:

 • Medlem har begärt utträde.
 • Betalning av stadgade avgifter till föreningen är försenad med minst tre månader.
 • Medlem är inte längre lagfaren ägare till fastighet som är belägen i Törnskogens villaägareförenings upptagningsområde.

Detta gäller inte i de fall som regleras särskilt i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter med lägst noll och högst fem suppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 10 Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning väljs en till två revisorer och noll till två revisorssuppleanter. De väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 11 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

§ 12 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före den ordinarie föreningsstämman. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§ 13 Ärenden på ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På den ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman och stämmoordförandens val av protokollförare.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justerare.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt disposition av vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
 10. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas.
 12. Val av styrelse.
 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning.
 15. Fastställande av budget och årsavgift.
 16. Motioner.
 17. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt lag eller föreningens stadgar.
 18. Övriga ärenden och information.

§ 14 Kallelse till föreningsstämma

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelsen ska innehålla de ärenden som ska förekomma på stämman. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före stämman.

Kallelse till föreningsstämma ska ske genom brev som läggs i medlemmars brevlåda eller skickas med posten eller via e-post till samtliga medlemmar.

§ 15 Vinst

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut balanseras i ny räkning, fonderas eller delas ut till medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

§ 16 Upplösning

Om föreningen upplöses ska eventullla tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.© Törnskogens Villaägareförening - 2021