Stadgar för Törnskogens Villaägareförening

Fastställda 2020-06-30

Stadgar för ekonomisk förening. I den mån inte annat anges tillämpas lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

§ 1 Firma

Föreningens firma är Törnskogens villaägares ekonomiska förening. Föreningen har sitt säte i Sollentuna kommun och är partipolitiskt neutral.

§ 2 Ändamål

Föreningen har till ändamål:

 • att förvalta gemensamt friområde (badtomten).
 • att bevaka medlemmarnas intressen i deras egenskap av fastighetsägare inom Törnskogen i Sollentuna kommun, där bl.a. avtalet med kommunen från 1981 gälland stamfastigheter ingår.
 • att i övriga avseenden, då medlemmarnas gemensamma intressen berörs, bevaka desamma och föra medlemmarnas talan.
 • att genomföra gemensamma trivselaktiviteter.
 • att främja kommunikation mellan boende i området.

§ 3 Medlemskap och överlåtelse

Styrelsen beslutar i frågor om antagande av medlemmar. Inträdesansökan skall göras skriftligen och vara försedd med sökandens bevittnade underskrift.

Medlemskap i föreningen kan sökas av lagfaren ägare till fastighet eller med fastighet jämställd egendom, som är belägen i Törnskogens villaägareförenings upptagningsområde.
Innehas lagfart av flera, får den som delägarna enas om vara medlem i föreningen.

Medlemskap kan överlåtas om fastigheten förvärvas genom arv. Förvärvaren skall skriftligen, inom 6 månader från förvärvet, ansöka om inträde i föreningen. Ansöker inte förvärvaren om medlemskap inom angiven tid eller skulle ansökan avslås, anses överlåtaren därmed ha sagt upp sig till utträde ur föreningen.

Överlåtarens utträda ur föreningen sker dock om överlåtaren inte längre är lagfaren ägare till fastigheten vid tidpunkt då årsavgift debiteras för förnyad period.

Uppgifter på föreningens medlemmar förs i föreningens medlemsregister. Uppgifter används inte för några kommersiella ändamål utan bara för föreningens egen administration.

§ 4 Medlems utträde

Medlem får säga upp sig till utträde ur föreningen. Utträde ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter en månad från den dag skriftlig, bevittnad utträdesansökan kommit styrelsen tillhanda.

Vid utträde återbetalas inte innestående del av årsavgift eller medel innestående i reservfond.

§ 5 Uteslutning

Fråga om utslutning beslutas av styrelsen.

Medlem får uteslutas ur föreningen om denne agerar i strid med föreningens stadgar och stadgebrottet är väsentligt; eller motarbetar föreningens verksamhet eller mål.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen beretts tillfälle att vidtaga rättelse och medlemmen, minst fjorton dagar före ärendets behandling, uppmanats inkomma med skriftligt yttrande.

I beslut om uteslutning skall skälen för uteslutningen redovisas. Beslut skall även innehålla uppgift om vad den uteslutne har att iakttaga vid överklagande av beslut. Beslut om uteslutning skall tillställas den uteslutne senast tio dagar från det att beslutet fattats.

Utträde ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter en månad efter beslut om uteslutning.

Medlem får även uteslutas om denne dröjer med betalning av stadgade avgifter till föreningen och dröjsmålet är väsentligt. I detta fall följs inte ovanstående procedur utan medlem tas helt enkelt bort från medlemslistan.

§ 6 Andel

Medlem deltager i föreningen med en andel om 50 kronor. Andelen inbetalas senast en månad efter det att vederbörande antagits som medlem.

Medlem får endast deltaga med en andel och denna får inte vara högre än vad ovan angivits.

Medlem som utträder ur föreningen, äger efter ansökan hos styrelsen, utfå inbetald andel.

§ 7 Årsavgift

Medlem skall erlägga årsavgift. Årsavgiften skall utgå med belopp fastställt av stämman.

Årsavgiften skall betalas senast den sista december före det kalenderår betalningen avser.

§ 8 STYRELSE, säte, sammansättning, val

I föreningen skall finnas en styrelse med säte i Sollentuna kommun.

Styrelsen består av lägst 5 och högst 9 ledamöter med tre suppleanter. Styrelsen väljs vid ordinarie stämma. Mandattid för ledamot är två år och för suppleant ett år. Uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie stämma på vilket styrelseval förrättas.

Ordförande skall väljas vid ordinarie stämma. Mandattiden är ett år. Uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie stämma på vilket ordförandeval förrättas.

I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 9 STYRELSE, beslutförhet, protokoll, förvaltning

Styrelsen skall

 • svara för föreningens organisation, tillvarata föreningens intressen och förvalta föreningens tillgångar.
 • svara för organisationen beträffande medelsförvaltning och bokföring innefattar tillfredsställande kontroll.
 • även i övrigt tillse att föreskrifter om styrelsens handhavande av förvaltningen efterföljs.

För att styrelsen skall vara beslutsför fordras att mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Protokoll skall föras över styrelsens sammanträden. Avvikande mening från ordförande eller styrelseledamot får antecknas till protokollet.

Protokollet skall justeras och undertecknas av en styrelseledamot samt ordföranden.

§ 10 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av de som styrelsen utser.

§ 11 Revision

På ordinarie föreningsstämma skall två revisorer samt en revisorssuppleant utses för att svara för granskning av styrelsens förvaltning. Mandattiden för revisorerna är två år och för revisorssuppleanten ett år. Uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie stämma på vilket revisorsval förrättas.

Senast tre veckor före ordinarie stämma skall revisionsberättelse överlämnas till styrelsen.

§ 12 Räkenskapsår

Räkenskapsåret omfattar kalenderåret.

§ 13 Överskott/avsättning (vinst/underskottsdisposition)

Till reservfonden skall årligen avsättas 10% av vinsten. Övrig vinst skall användas för allmänna ändamål.

§ 14 Föreningsstämma

Föreningsstämma är föreningens högsta beslutande organ.

Ordinarie stämma hålles årligen senast under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Extra stämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det, eller när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor, eller minst en tiondedel av samtliga röstberättigade. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan begäran kom in till föreningen.

Kallelse till stämma utfärdas av styrelsen genom utdelning i de fast bosatta medlemmarnas brevlåda. Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före stämman.

Motioner från medlemmar skall vara styrelsen till handa senast vid utgången av februari månad.

Dagordning vid stämma

Ordinarie stämma skall behandla följande.

 1. Stämman öppnas.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Fråga om stämmans behöriga utlysande.
 4. Val av ordförande för stämman.
 5. Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet.
 6. Val av sekreterare för stämman.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 9. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Val av ordförande för ett år.
 12. Val av tre ledamöter på två år samt eventuellt(-a) fyllnadsval på ett år.
 13. Val av suppleanter till styrelsen för ett år.
 14. Val av revisorer, varav en väljs för två år.
 15. Val av revisorssuppleant för ett år.
 16. Tillsättande av 3 personer för beredning av nästa års val varav 1 sammankallande.
 17. Fastställande av årsavgift och budget.
 18. Fastställande av styrelsens arvoden.
 19. Motioner.
 20. Övriga ärenden och information.
 21. Stämmans avslutande.

Vid stämma får endast de ärenden som upptagits i kallelsen behandlas.

Rösträtt

Varje medlem har en röst.

Endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen och som inte har sagt upp sig till utträde
eller uteslutits är röstberättigad.
Ombud på stämma får endast företräda en medlem.

Om stämma och stämmobeslut tillämpas i övrigt lagen (1987:677) om ekonomiska föreningar.

§ 15 Stadgeändring

Beslut om ändring av stadgar kan fattas antingen genom enhälligt beslut å ordinarie stämma eller genom beslut å två på varandra följande stämmor med minst en månads mellanrum och förslaget å den stämma, som sist hålles, erhåller två tredjedels majoritet av antalet röster. En av dessa stämmor skall vara ordinarie stämma.

§ 16 Föreningens upplösning

Vid föreningens upplösning skall föreningens medel tillskiftas medlemmarna.
Beslut om upplösning skall tas med två tredjedels majoritet av två på varandra följande stämmor med minst en månads mellanrum. En av dessa stämmor skall vara ordinarie stämma.© Törnskogens Villaägareförening - 2006