Törnskogens villaägareförening
Protokoll från årsmötet 2008-04-05

Närvarande

Bifogad lista (listan sparas med detta original) 32 närvarande.
 

Tid och plats

Onsdagen den 23 april 2008 kl. 19.15- 21.15 i Vaxmoraskolans matsal.
 

Stämman öppnas
 

Lennart Wallin förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
 

Fastställande av röstlängd

Avprickning i medlemsförteckning vid inträde i lokalen. 31 st. röstberättigade var närvarande. 1 st. sökte nytt medlemskap.

Fråga om stämmans behöriga utlysande.
 

Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad (kallelsen utdelad 080405).
 

Val av ordförande för stämman

Stämman utser Lennart Wallin att som ordförande leda dagens möte.

Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
 

Stämman utser Lars Söderdahl och Mats Odevik att jämte ordförande justera protokollet.

Val av sekreterare för stämman

Stämman utser Rolf Hedman till sekreterare för dagens möte.  

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen föredras av revisor Bo Göransson. Årsredovisningen godkännes och läggs till handlingarna tillsammans med revisionsberättelsen.
 

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 

Stämman beslutar att tillstyrka resultat- och balansräkning.
 

Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
 

Stämman beslutar att underskottet överföres i ny räkning enligt styrelsens förslag.
 

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
 

Val av ordförande för ett år

Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse Lennart Wallin till ordförande, omval.
 

Val av 2 ledamöter på två år

Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse följande ordinarie styrelseledamöter.

Kjell-Åke Henriksson, omval
Per Nylén, omval

Val av 3 ledamöter på två år

Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse följande suppleanter.

Kari Haponen, omval
Jan Olsson, omval
Åsa Lilja, nyval

Val av revisor på två år

Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse följande revisor.
Veronica Bertilsson, nyval

Val av revisorsuppleant för ett år

Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse följande revisorssuppleant.

Irene Stafverfeldt, nyval

Tillsättande av 3 personer för beredning av nästa års val, varav en sammankallande

Stämman beslutar att välja följande valberedning.

Stig Eriksson, omval, sammankallande
Sven-Eric Lindberg, omval
Kenneth Petersson, nyval

Fastställande av årsavgift och budget

Budgeten godkännes av stämman. Ny årsavgift godkännes av stämman till 200 kr/år.

Fastställande av styrelsens arvoden

Stämman godkänner en aktivitet om året (ex. middag).

Motioner 

En motion har inkommit. Förslaget innebär försäljning av badtomt till kommunen och att använda pengarna till ett aktivitetshus på tomt Båtsmansvägen och Gammelvägen. Styrelsen kontaktar kommunen angående frågan. (Se även under övriga frågor).  

Grannsamverkan

Sven-Erik Lindberg ansvarig för Grannsamverkan informerade om att kontaktpersonen hos polisen hade fått andra arbetsuppgifter. Ett antal inbrott har ägt rum i Törnskogen, ett där ägaren kom hem under inbrottet och gärningsmännen avvek, ett annat där en av törnskogsborna var observant på en misstänkt bil och tog bilnumret och brottet klarades upp, plus att polisen hittade mängder med stöldgods hos förövarna. Ytterligare ett inbrott skedde där förövarna skar av telelinjer för larm. Granne larmade polisen. Polisen kom och spårade en misstänkt till Snuggan, men kunde inte binda honom till brottet. Ordförande uppmanar om uppmärksamhet för okända och bl.a. för främmande bilar.

Föreningsaktiviteter
 

Information hölls om 75-års jubileet av festkommittén. Annonsering kommer att göras innan sommaren i form av ett utskick till medlemmarna, med en anmälningstalong. En anmälningsavgift föreslogs. Festen hålls ungefär vid skolstart.

Övriga ärenden och information

Information om barnstugetomt Båtsmansvägen och Gammelvägen. Kommunen har rivit befintligt hus, då det fanns mögel i huset, och huset ej gick att sanera. Kommunens förslag är att bygga ett boende för funktionshindrade. Vid stämman var beslutet ej taget. Stämman undrade varför man inte byggde en ny förskola som ersättning för den gamla. Tomten ägs av kommunen. Förra ägaren testamenterade fastigheten till kommunen med villkor i testamentet. Lennart Wallin läste vissa delar av testamentet där villkoren finns. Villkoren täcker förskoleaktivitet men även andra lösningar för fastigheten såsom LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, lag från 1993.)

Inbjuden talare var Andreas Axelsson. Andreas berättade ingående om LSS och hur det fungerar. Lagen ger rättigheter och garantier för personer med funktionshinder. Bl.a. ger den rättigheter till att bo i särskilt anpassad bostad, där det finns personal dygnet runt. Det förslag som kommunen diskuterar är ett anpassat boende med personal. Antal lägenheter blir troligen 4-6 st. i en enplansfastighet. Stämman ansåg att denna typ av boende är förenlig med villkoren i testamentet.

Stämman ville att styrelsen skulle fråga kommunen om en förskola kan vara ett annat alternativ.

Även motionens förslag måste behandlas.

Parkeringsproblem diskuterades kring berörd fastighet. Problemet kommer att finnas oavsett de tre förslagen. Kommunen bör ha med parkeringslösning vid beslut.

Andreas Axelsson lämnade över viss information om LSS, som sparas tillsammans med årsmötets original.


Stämmans avslutning

Mötets ordförande tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

Datum

  Rolf Hedman
Sekreterare

Justeras:

Lars Söderdahl

Lennart Wallin
Ordförande

 

 

Mats OdevikRev: 2008-01-19© Törnskogens Villaägareförening - 2006