Törnskogens Villaägareförening - u.p.a.
Protokoll från årsmötet 2007-04-25
Information av Anders Hallmén från Sollentuna kommun om hur framtiden kommer att se ut i Törnskogen och i vårt närområde samt information om de olika besluten om styckning.
 

Närvarande

Se bifogad närvarolista. 
 

Tid och plats

Onsdagen den 25 april 2007, kl. 19.15 i Vaxmoraskolans matsal.
 

§ 1
Stämman öppnas
 


Lennart Wallin förklarar mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
 

§ 2
Fastställande av röstlängd


Avprickning av medlemsförteckningen och utdelning av röstkort skedde vid inträdet i lokalen. Det antecknas att 43 st. röstberättigade var närvarande och 20 övriga (se bifogad närvarolista).

§ 3
Fråga om stämmans behöriga utlysande.
 


Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.
 

§ 4
Val av ordförande för stämman


Stämman beslutar utse Lennart Wallin att som ordförande leda dagens möte.
 

§ 5
Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
 


Stämman beslutar utse Johan Hedman, Törnskogsvägen 46 B och Lennart Eriksson, Runskogsvägen 30 B att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 6
Val av sekreterare för stämman


Stämman beslutar utse Monica Brodin till sekreterare för dagens möte.
 

§ 7
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse


Årsredovisningen och revisionsberättelsen föredras av revisor Bo Göransson. Årsredovisningen godkännes och lägges till handlingarna tillsammans med revisionsberättelsen.
 

 § 8
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 


Stämman beslutar att tillstyrka resultat- och balansräkning.
 

§ 9
Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
 


Stämman beslutar att underskottet överföres till konto för eget kapital enligt styrelsens förslag.
 

§ 10
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen


Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
 

§ 11
Val av ordförande för ett år


Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse Lennart Wallin till ordförande.
 

§ 12
Val av 5 ledamöter på två år samt eventuellt fyllnadsval på ett år


Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse följande ordinarie styrelseledamöter;

Lennart Wallin, 2 år, omval
Rolf Hedman, 2 år, nyval till sekreterare
Birgitta Enberg , 2 år, omval
Björn Juhlin, 2 år omval
Lisa Asplund, 2 år omval

§ 13
Val av 3 suppleanter till styrelsen för ett år


Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse
följande suppleanter;

Jan Olsson 1 år, omval
Kjell Forsén 1 år, omval
Kari Haponen 1 år, omval

§ 14
Val av revisor 2 år och 1 år


Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag utse följande revisorer;
Bo Göransson, 2 år, omval

§ 15
Val av revisorsuppleant för ett år


Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag utse
Tommy Ström, 1 år, omval.

§ 16
Tillsättande av 3 personer för beredning av nästa års val, varav en sammankallande


Stämman beslutar att välja följande valberedning:

Stig Eriksson, omval sammankallande
Sven-Eric Lindberg, omval
Kenneth Petersson, nyval

§ 17
Fastställande av årsavgift och budget


Årsavgift och budget godtas av stämman enligt styrelsens förslag.

§ 18
Fastställande av styrelsens arvoden


Stämman beslutar att bjuda, styrelsen, revisorerna och hemsidans grupp på middag varje år om budgeten tillåter.

§ 19
Motioner
 


Inga inkomna.
 

§ 20
Grannsamverkan


Närpolis Johan Karlsson har slutat. Styrelsen meddelar i Törnskogsnytt och på hemsidan namnet på efterträdare.

§ 21
Hemsida föreningens


Hemsidan används inte så mycket. Bidrag och synpunkter efterlyses från medlemmarna. Stämman föreslog att resumé av styrelseprotokollen skall läggas ut på hemsidan. Styrelsen återkommer om detta.

§ 22
Föreningsaktivitet
Frivillig hjälp vid aktiviteter

 

Föreningens 75-års firande


Ordföranden vädjar om frivilliga att hjälpa till vid ex. valborgsfirandet.
Julfesten har i år ordnats av enbart familjen Almqvist. Inga nya föräldrar har rapporterat sitt intresse trots vädjan i Törnskogsnytt. Styrelsen vädjar återigen om frivilliga för det vore synd om denna tradition skulle läggas ned.

Föreningen fyller 75 år 2008, detta skall firas, kapital finns.

§ 23
Frågor angående styckning och bebyggelse
 

Fler medlemmar har lämnat mötet efter informationen från kommunen. Inga ytterligare frågor ställdes om de olika avstyckningsstorlekarna i nedre och övre Törnskogen.
§ 24
Övriga ärenden och information
Avtack
 

Monica Brodin har flyttat och avtackades med blommor och presentkort.

§ 25
Stämmans avslutning


Mötes ordförande tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

Dag som ovan                             

  Monica Brodin
sekreterare

Justeras:

Johan Hedman

Lennart Wallin
ordförande

 

 

Lennart ErikssonRev: 2008-03-19© Törnskogens Villaägareförening - 2006