Törnskogens Villaägareförening - Protokoll från årsmötet 2006-04-24
 

Närvarande

Se bifogad närvarolista. 
 

Tid och plats

Måndagen den 24 april 2006, kl. 19.15 – 20.45 i Vaxmoraskolans matsal.
 

§ 1
Stämman öppnas
 


Lennart Wallin förklarar mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
 

§ 2
Fastställande av röstlängd
./.


Avprickning av medlemsförteckningen och utdelning av röstkort skedde vid inträdet i lokalen. Det antecknas att 27 st. röstberättigade och 7 st. övriga var närvarande (se bifogad närvarolista).

§ 3
Fråga om stämmans behöriga utlysande.
 


Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad, kallelsen utdelad 2006-04-09.
 

§ 4
Val av ordförande för stämman


Stämman beslutar utse Lennart Wallin att som ordförande leda dagens möte.
 

§ 5
Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
 


Stämman beslutar utse Leif Andersson, Skogsmoravägen 2 och Mats Odenvik, Diskusvägen 9 B att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 6
Val av sekreterare för stämman


Stämman beslutar utse Monica Brodin till sekreterare för dagens möte.
 

§ 7
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse


Årsredovisningen och revisionsberättelsen föredras av revisor Bo Göransson. Årsredovisningen godkännes och lägges till handlingarna tillsammans med revisionsberättelsen.
 

 § 8
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 


Resultat- och balansräkning föredras av kassören Birgitta Enberg. Stämman beslutar att tillstyrka resultat- och balansräkningen for år 2005.
 

§ 9
Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
 


Stämman beslutar att överskottet överföres i ny räkning enligt styrelsens förslag.
 

§ 10
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen


Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005. 
 

§ 11
Val av ordförande för ett år


Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse Lennart Wallin till ordförande.
 

§ 12
Val av 2 ledamöter på två år samt eventuellt fyllnadsval på ett år


Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse följande ordinarie styrelseledamöter:

Kjell-Åke Henriksson, omval 2 år
Per Nylén, omval 2 år
 

§ 13
Val av 3 ersättare till styrelsen för ett år


Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse följande ersättare:

Jan Olsson, omval 1 år
Kjell Forsén, omval 1 år
Kari Haponen, omval 1 år
 

§ 14
Val av revisor 2 år


Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag utse Anita Nylén till revisor, omval 2 år.
 

§ 15
Val av revisorsersättare för ett år


Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag utse Tommy Ström till revisorsersättare, omval 1 år.
 

§ 16
Tillsättande av 3 personer för beredning av nästa års val, varav en sammankallande


Stämman beslutar att välja följande valberedning:

Stig Eriksson, omval sammankallande
Sven-Eric Lindberg, omval
Rolf Hedman, omval
 

§ 17
Fastställande av årsavgift och budget


Budgeten godtas av stämman enligt styrelsens förslag. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift (100:-/år).
 

§ 18
Fastställande av styrelsens arvoden


Stämman beslutar styrelsens och revisorerna arvode till en middag varje år.
 

§ 19
Motioner
 


Inga inkomna.
 

§ 20
Grannsamverkan


Översyn av skyltar Grannsamverkan i området efterlyses. Skyltar finns att hämta hos Sven-Eric Lindberg, Båtsmansvägen 53.
 

§ 21
Hemsida föreningens


Mycket beröm från medlemmar och nyinflyttade för trevlig hemsida. Mycket bra arbete.
 

§ 22
Övriga ärenden och information
Lokaltidningen Mitt i Sollentuna

Trafiken
 

Isbanan vid skolan


Tidningen delas sällan ut i området. Ordförande skriver ett brev till tidningen och påtalar detta.

Det råder 30 i området numera, vilket många ej har förstått. Vi påminner om detta i Törnskogsbladet.

De som under alla åren har spolat och plogat isbanan vid skolan sedan
länge har vuxna barn. Vi skriver i Törnskogsbladet om några frivilliga kan ta över.
 

§ 23
Stämmans avslutning


Mötes ordförande tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

Dag som ovan                             

  Monica Brodin
sekreterare

Justeras:

Leif Andersson

Lennart Wallin
ordförande

 

 

Mats OdevikRev: 2006-04-24© Törnskogens Villaägareförening - 2006