Törnskogens Villaägareförening - Protokoll från årsmötet 2005-04-25

Information av Radmila Kovacev om nybyggnation på Gustavsbergs-gärdet mellan kl. 19.15-20.35.
 

Närvarande

Se bifogad närvarolista. 
 

Tid och plats

Måndagen den 25 april 2005, kl. 21.00 – 21.45 i Vaxmoraskolans matsal.
 

§ 1
Stämman öppnas
 


Lennart Wallin förklarar mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
 

§ 2
Fastställande av röstlängd
./.


Avprickning av medlemsförteckningen och utdelning av röstkort skedde vid inträdet i lokalen. Det antecknas att 46 st. röstberättigade var närvarande (se bilaga), 19 st. övriga (se bilaga).

§ 3
Fråga om stämmans behöriga utlysande.
 


Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad, kallelsen utdelad 2005-04-08.
 

§ 4
Val av ordförande för stämman


Stämman beslutar utse Lennart Wallin att som ordförande leda dagens möte.
 

§ 5
Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
 


Stämman beslutar utse Roland Persson och Mats Odevik att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 6
Val av sekreterare för stämman


Stämman beslutar utse Monica Brodin till sekreterare för dagens möte.
 

§ 7
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse


Årsredovisningen och revisionsberättelsen föredras av revisor Bo Göransson. Årsredovisningen godkännes och lägges till handlingarna tillsammans med revisionsberättelsen.
 

 § 8
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 


Stämman beslutar att tillstyrka resultat- och balansräkningen.
 

§ 9
Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
 


Stämman beslutar att överskottet överföres i ny räkning enligt styrelsens förslag.
 

§ 10
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen


Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
 

§ 11
Val av ordförande för ett år


Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse Lennart Wallin till ordförande, omval.
 

§ 12
Val av 5 ledamöter på två år samt eventuellt fyllnadsval på ett år


Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse följande ordinarie styrelseledamöter:

Lennart Wallin, 2 år, omval
Monica Brodin, 2 år, omval
Birgitta Enberg, 2 år, nyval
Björn Juhlin, 2 år, omval
Lisa Asplund, 2 år, omval
 

§ 13
Val av 3 suppleanter till styrelsen för ett år


Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse följande suppleanter:

Jan Olsson, 1 år, omval
Kjell Forsén, 1 år, omval
Kari Haponen, 1 år, omval
 

§ 14
Val av revisor 2 år och 1 år


Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag utse följande revisorer:

Anita Nylén, 1 år, fyllnadsval
Bo Göransson, 2 år, omval
 

§ 15
Val av revisorsuppleant för ett år


Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag utse Tommy Ström, 1 år, omval.
 

§ 16
Tillsättande av 3 personer för beredning av nästa års val, varav en sammankallande


Stämman beslutar att välja följande valberedning:

Stig Eriksson, sammankallande
Sven-Eric Lindberg, omval
Rolf Hedman, nyval
 

§ 17
Fastställande av årsavgift och budget


Budgeten godtas av stämman enligt styrelsens förslag.
 

§ 18
Fastställande av styrelsens arvoden


Stämman beslutar styrelsens och revisorerna arvode till en middag varje år.
Se § 21 Även gruppen som valts för hemsida skall delta.
 

§ 19
Motioner
 


Inga inkomna.
 

§ 20
Grannsamverkan


Sven-Eric Lindberg, ansvarig för Grannsamverkan övre Törnskogen, visar diabilder på gatuadresser där inbrott skett den senaste tiden. Inga inbrott har skett i Törnskogen. Fullbordade inbrott i Sollentuna tiden 041201-050321 var 34 st. De senaste 4 veckorna har länets polis gripit ca 24 personer. Ordförande uppmanar åter om uppmärksamhet för okända och bl.a. främmande bilar o området.
 

§ 21
Hemsida föreningen


En prototyp om hemsida för Törnskogens förening har lämnats av Eileen Pålsson.  Stämman beslutar tillsätta en grupp bestående av Eileen Pålsson, Vaxmoravägen 16 A, Daniel Simone, Skogsmoravägen 7 B, Jonny Mälman, Fredsvägen 17. Stämman beslutar att gruppen får arbeta självständigt. 500 kronor lämnas t.v.
 

§ 22
Föreningsaktiviteter


Diskuterades om att vi bör hitta på någon föreningsaktivitet för de pengarna vi har. Stämman beslutar att satsa stort vid 75-års jubileum dvs. om 3 år. Förslag lämnades också om att ha kräftkalas vid Norrvikens äng.
 

§ 23
Övriga ärenden och information


Utgår.
 

§ 24
Stämmans avslutning


Mötes ordförande tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

Dag som ovan                             

  Monica Brodin
sekreterare

Justeras:

Roland Persson

Lennart Wallin
ordförande

 

 

Mats OdevikRev: 2005-07-14© Törnskogens Villaägareförening - 2006