Törnskogens Villaägareförening - Protokoll från årsmötet 2004-04-21

 

Närvarande

Se bifogad närvarolista. 
 

Tid och plats

Onsdagen den 21 april 2004, kl. 19.15 – 21.45 i Vaxmoraskolans matsal.
 

§ 1
Stämman öppnas
 


Lennart Wallin förklarar mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
 

§ 2
Fastställande av röstlängd
./.


Avprickning av medlemsförteckningen och utdelning av röstkort skedde vid inträdet i lokalen. Det antecknas att 33 st röstberättigade och 4 st övriga var närvarande (se bifogad närvarolista).

§ 3
Fråga om stämmans behöriga utlysande.
 


Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad, kallelsen utdelad 2004-03-28.
 

§ 4
Val av ordförande för stämman


Stämman beslutar utse Arne Jonsson att som ordförande leda dagens möte.
 

§ 5
Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
 


Stämman beslutar utse Roland Persson, Diskusvägen 9 och Stig Eriksson, Vaxmoravägen 30 A att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 6
Val av sekreterare för stämman


Stämman beslutar utse Monica Brodin till sekreterare för dagens möte.
 

§ 7
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse


Årsredovisningen och revisionsberättelsen föredras av revisor Rolf Rosenberg. Rättelse i balansräkningen delades ut.
 

 § 8
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning


Redovisning av badplatsen 4.670:- tillkommer. Summa tillgångar och skulder/eget kapital blir då 98.712.42 (istället för 94.042:42). Upptäcktes  sent av revisorerna. Felet har rättas till.

Stämman beslutar att tillstyrka resultat- och balansräkningen för år 2003.
 

§ 9
Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
 


Stämman beslutar att överskottet överföres i ny räkning enligt styrelsens förslag. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter (100).
 

§ 10
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen


Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003. 
 

§ 11
Val av ordförande för ett år


Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse Lennart Wallin till ordförande.
 

§ 12
Val av 2 ledamöter på två år samt eventuellt fyllnadsval på ett år


Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse följande ordinarie styrelseledamöter:

Kjell-Åke Henriksson, omval 2 år
Per Nylén, omval 2 år
 

§ 13
Val av 3 suppleanter till styrelsen för ett år


Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse följande suppleanter:

Jan Olsson omval 1 år
Kjell Forsén, omval 1 år
Kari Haponen, Runbovägen 10, nyval 1 år
 

§ 14
Val av revisor 2 år


Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag utse Birgitta Enberg, Diskusvägen 9 A, till revisor, nyval 2 år.
 

§ 15
Val av revisorsuppleant för ett år


Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag utse Tommy Ström, Tundalsvägen 9 A till revisorssuppleant, omval 1 år.
 

§ 16
Tillsättande av 3 personer för beredning av nästa års val varav en sammankallande


Stämman beslutar att välja följande valberedning:

Stig Eriksson, omval sammankallande
Sven-Eric Lindberg, omval
Rolf Hedman, Skältorpsvägen 9, nyval
 

§ 17
Fastställande av årsavgift och budget


Budgeten godtas av stämman enligt styrelsens förslag. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift (100:-/år).

§ 18
Fastställande av styrelsens arvoden


Stämman beslutar styrelsens och revisorerna arvode till en middag varje år.
 

§ 19
Motioner
 


Motion lämnades om att utse Lennart Wallin till hedersmedlem. Stämman tillstyrker Lennart Wallin som hedersmedlem. Vilket innebär att han ej betalar medlemsavgiften.

§ 20
Grannsamverkan

 

Hemsida


Sven-Eric Lindberg informerar om möte med polisen betr. inbrott. Uppmanar till uppmärksamhet speciellt på främmande fordon i området. Kontaktombud för grannsamverkan önskas för Runbergsvägen och övre Törnskogen. Frivilliga efterlyser i Törnskogsbladet. 

Ett mycket bra förslag lämnades om egen hemsida. Stämmans önskemål är att styrelsen arbetar vidare med  detta.

§ 21
Övriga ärenden och information

Vägverket

Trafik


Information om Tunnelbyggandet från Vägverkets Bo Nilsson och inleddes innan stämmans början.

Information att listor cirkulerar om att öppna Båtsmansvägen. Stämman diskuterar avstängningen mellan Skältorpsvägen-Runbergsvägen. Detta har tidigare tagits upp av trafikgruppen. Regler inom eu inväntas betr. 30 inom hela området. Ny komplettering i Trafikgruppen  utsågs pga att 2 st flyttat från Törnskogen; 

Helena Cedersjö Vaxmoravägen 20 sammankallande
Irene Stafverfeldt Båtsmansvägen 57 A
Sven-Eric Lindberg, Båtsmansvägen 53

Kontakt tas med föregående i trafikgruppen Karin Elfver-Renström, Törnbergsvägen 8, Fredrik Molin. Skältorpsvägen 7, Nils Olov Nilsson, Runbergsvägen 20. Trafikgruppen är skyldig att rapportera till styrelsen om gruppens arbete.
 

§ 22
Stämmans avslutning


Mötes ordförande tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

Dag som ovan                             

  Monica Brodin
sekreterare

Justeras:

Roland Persson

Arne Jonsson
ordförande

 

 

Stig ErikssonRev: 2005-06-06© Törnskogens Villaägareförening - 2006