Törnskogens Villaägareförening - Protokoll från årsmötet 2003-04-08

 

Närvarande

Se bifogad närvarolista.
 

Tid och plats

Tisdagen den 8 april 2000, kl. 19.15 – 21.30 i Vaxmoraskolans Matsal.
 

§ 1
Stämman öppnas


Lennart Wallin förklarar mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 
 

§ 2
Fastställande av röstlängd
./.


Avprickning av medlemsförteckningen och utdelning av röstkort skedde vid inträdet i lokalen. Det antecknas att 49st röstberättigade och 20 st övriga var närvarande (se bilaga). 
 

§ 3
Fråga om stämmans behöriga utlysande.


Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad, kallelsen uydelad 03-03-22 och 03-03-23.  
 

§ 4
Val av ordförande för stämman


Stämman beslutar utse Lennart Wallin att som ordförande leda dagens möte. 
 

§ 5
Val av två justerings-­ personer att jämte ordförande justera protokollet


Stämman beslutar utse Stig Eriksson, Vaxmoravägen 30 A.  och Tommy Ström, Tundalsvägen 9A att jämte ordförande justera dagens protokoll.
 

§ 6
Val av sekreterare för stämman


Stämman beslutar utse Monica Brodin till sekreterare för dagens möte.
 

§ 7
Framläggande av års-redovisning och revisionsberättelse


Årsredovisningen och revisionsberättelsen föredras av revisor Bo Göransson.
Årsredovisningen redovisas i nästa Törnskogsblad se nedan.
 

 § 8
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 


Ett marginellt fel på 50 kronor hade sent upptäckts av revisorerna. Felet skall rättas till och korrekta siffror skall redovisas i Törnskogsbladet även revisionsberättelsen kommer att redovisas i Törnskogsbladet.
 

§ 9
Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning


Stämman beslutar att överskottet överföres i ny räkning enligt styrelsens förslag. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter (100).
 

§ 10
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen


Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002.
 

§ 11
Val av ordförande för ett år


Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse Lennart Wallin till ordförande.
 

§ 12
Val av 5 ledamöter på två år samt eventuellt fyllnadsval på ett år


Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse följande ordinarie styrelseledamöter:

Lennart Wallin, omval 2 år
Monica Brodin, omval 2 år
Anita Nylén, omval 2 år
Lisa Asplund, omval 2 år
Björn Juhlin, omval 2 år
 

§ 13
Val av 3 suppleanter till styrelsen för ett år


Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse följande suppleanter:

Maria Sjöström
Jan Olsson
Kjell Forsén samtliga omval 1 år
 

§ 14
Val av revisor 2 år


Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag utse Bo Göransson till revisor, omval 2 år.
 

§ 15
Val av revisorsuppleant för ett år


Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag utse Birgitta Enberg till revisorssuppleant, nyval 1 år.
 

§ 16
Tillsättande av 3 personer för beredning av nästa års val varav en sammankallande


Stämman beslutar att välja följande valberedning:

Stig Eriksson, sammankallande
Sven-Eric Lindberg
Birgitta Forsberg

Samtliga omval.
 

§ 17
Fastställande av års-avgift och budget


Budgeten godtas av stämman enligt styrelsens förslag. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift (100:-/år).

§ 18
Fastställande av styrelsens arvoden


Stämman beslutar styrelsens och revisorerna arvode till en middag var annat år.
 

§ 19
Motioner


Traktorsällskapet dvs de som spolar isen vid skolan för skridskoåkning varje vinter, har nu själva vuxna barn och vill nu att en ny grupp övertar ansvaret. Nuvarande grupp utbildar och hjälper den nya gruppen att komma igång.

Stämman beslutar att vädja om detta i nästa Törnskogsblad.

Gruppen avtackas av styrelsen för många års ”isigt arbete med en låda vin.
 

§ 20
Trafikgruppen presenterar förbättringar av trafiksituationen


Inget nytt. Synpunkter lämnas till trafikgruppen som arbetar vidare. Önskemål lämnades att det bör vara 30km/tim i hela området.
 

§ 21
Grannsamverkan


Kontaktmannen övre området i Törnskogen har flyttat och ny person efterlyses. Annonseras i nästa Törnskogsblad.
 

§ 22
Övriga ärenden och information

Valborg 

Vägverket


 

Ingen på stämman har något att invända emot att vi istället för fyrverkeri och smällar har bytt till korv och godis.

Ordförande hälsar Ulrika Nilsson och Bertil Olsson från Vägverket välkommen. 
 

§ 23
Stämmans avslutning


Mötes ordförande tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

Dag som ovan

 

  Monica Brodin
sekreterare

Justeras:

Stig Eriksson

Lennart Wallin
ordförande

 

 

Tommy Ström

Rev: 2005-06-06© Törnskogens Villaägareförening - 2006