Törnskogens Villaägareförening - Protokoll från årsmötet 2002-04-10

 

Närvarande

Se bifogad närvarolista.
 

Tid och plats

Onsdagen den 10 april 2000, kl. 19.15 – 21.30 i Vaxmoraskolans Matsal.
 

§ 1
Stämman öppnas


Lennart Wallin förklarar mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
 

§ 2
Fastställande av röstlängd
./.


Avprickning av medlemsförteckningen och utdelning av röstkort skedde vid inträdet i lokalen. Det antecknas att 28 st röstberättigade (+ 1 st tillkom under § 21) var närvarande (se bilaga).
 

§ 3
Fråga om stämmans behöriga utlysande.


Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad  (utdelad 02-03-27).
 

§ 4
Val av ordförande för stämman


Stämman beslutar utse Arne Jonsson att som ordförande leda dagens möte.
 

§ 5
Val av två justerings-­ personer att jämte ordförande justera protokollet
 


Stämman beslutar utse Tom Nylén och Lotta Damm att jämte ordförande justera dagens protokoll.
 

§ 6
Val av sekreterare för stämman
 


Stämman beslutar utse Monica Brodin  till sekreterare för dagens möte.
 

§ 7
Framläggande av års-redovisning och revisionsberättelse


Årsredovisningen och revisionsberättelsen föredras av revisor Bo Göransson.

Årsredovisningen godkännes och lägges till handlingarna.
 

 § 8
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 


Stämman beslutar att tillstyrka resultat- och balansräkningen för år 2001.
 

§ 9
Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
 


Stämman beslutar att överskottet överföres i ny räkning enligt styrelsens förslag.
 

§ 10
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen


Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2001.
 

§ 11
Val av ordförande för ett år


Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse Lennart Wallin, omval.
 

§ 12
Val av 2 ledamöter på två år samt eventuellt fyllnadsval på ett år


Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse följande ordinarie styrelseledamöter:

Kjell-Åke Henriksson 2 år, omval

Per Nylén, 2 år, omval
 

§ 13
Val av 3 suppleanter till styrelsen för ett år


Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse följande suppleanter: 

Maria Sjöström 1 år, omval
Jan Olsson 1 år, omval
Kjell Forsén 1 år, nyval
 

§ 14
Val av revisor 1 år, fyllnadsval


Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag utse Bo Göransson, fyllnadsval 1 år.
 

§ 15
Val av revisor 2 år


Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag utse följande revisorer:

Rolf Rosenberg, 2 år
Bo Göransson, 1 år
 

§ 16
Val av revisorsuppleant för ett år


Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag utse Tom Nylén, 1 år omval.
 

§ 17
Tillsättande av 3 personer för beredning av nästa års val varav en sammankallande


Stämman beslutar att välja följande valberedning:

Stig Eriksson, sammankallande, omval
Sven-Eric Lindberg, omval
Birgitta Forsberg, omval
 

§ 18
Fastställande av års-avgift och budget


Budgeten godtas av stämman enligt styrelsens förslag.
 

§ 19
Fastställande av styrelsens arvoden


Stämman beslutar styrelsens och revisorerna arvode till en middag var annat år.
 

§ 20
Motioner


En motion har inkommit från Anders & Ann-Charlotte Bergman, Runskogsvägen 3 A, gällande önskemål om farthinder dels Runskogsvägen backkrönet ned till Porsvägen dels Båtsmansvägen ner mot Frestavägen. Motionen har inkommit försent, men stämman beslutar att den ändå tas upp och lämnas vidare till trafikgruppen.
 

§ 21
Trafikgruppen presenterar förbättringar av trafiksituationen


Lotta informerar om trafikgruppens samarbete med kommunen och NTF för att få ned hastigheten. Lotta har gått en grundkurs om trafiken, fler i trafikgruppen skall gå.

OH-bilder visas från NTF om nollvisionen.

Det som kommer att hända nu är att de tre avsmalningarna skall gjutas fast, hastighetsmätare sätts upp på 2 ställen, förslag för ytterliggare farthinder tas fram samt att utvärdering görs inom 1 månad.

Stämmans inställning är att styrelsen skall uppmuntra trafikkommittén att fortsätta med sitt förträffliga arbete avseende hastighetsreducerande åtgärder.

Att få ned fordons hastighet inom föreningens område är en prioriterad fråga. Hastighetsbegränsning till 30 km inom hela området och vägavsmalningar med gupp längs hela Båtsmansvägen förordas av stämman.

Viktigt är att vägavsmalningarna utformas så att snöröjning av trottoarer mm fungerar.

Dialog med Vaxmora i denna fråga förordas.   

Trafikgruppen i samråd med styrelsen fortsätter sitt arbete efter de premisser som fastställdes i föregående årsstämmor (jfr stämmoprot. §§ 19 1999, 2000 samt § 20/2001). 

Stämman uttalar ett stort tack till trafikgruppen för deras arbete.
 

§ 22
Grannsamverkan


Sven-Erik Lindberg informerar om att bl.a inbrott och stöld av bilar har ökat. Ligor från öststaterna stjäl dyrare bilar för vidare transport utomlands där dom sedan säljs.

Uppmanar att man talar om för grannar när man är bortrest och att se till att huset ser bebott ut.

Grannsamverkans lista på kontaktmän är inaktuell. Ny lista om uppdatering av kontaktmännen måste göras och skrives i Törnskogsbladet.
 

§ 23
Övriga ärenden och information
 

Avtack


Styrelsen tackar Lotta Damm som avgår som suppleant i styrelsen, Lotta avtackas med en blombukett. Lotta fortsätter att arbeta i trafikkommittén.

Trafikgruppen tackades också med blommor för sitt arbete.
 

§ 24
Stämmans avslutning


Mötes ordförande tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

Dag som ovan
 

  Monica Brodin
sekreterare

Justeras:

Tom Nylén

Arne Jonsson
ordförande

 

 

Lotta Damm


Rev: 2005-06-06© Törnskogens Villaägareförening - 2006