Törnskogens Villaägareförening - Protokoll från årsmötet 2001-04-04

Information av Helena Hertzell från NTF inleddes under punkt 20 Trafikgruppen.
 

Närvarande

Se bifogad närvarolista.
 

Tid och plats

Onsdagen den 4 april 2000, kl. 19.15 – 23.00 i Vaxmoraskolans Matsal.
 

§ 1
Stämman öppnas
 

Lennart Wallin förklarar mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
 

§ 2
Fastställande av röstlängd


Avprickning av medlemsförteckningen och utdelning av röstkort skedde vid inträdet i lokalen. Det antecknas att 47 st röstberättigade var närvarande (se bilaga).
 

§ 3
Fråga om stämmans behöriga utlysande.


Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad, (kallelsen utdelad 01-03-19).
 

§ 4
Val av ordförande för stämman


Stämman beslutar utse Arne Jonsson att som ordförande leda dagens möte.
 

§ 5
Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
 


Stämman beslutar utse Karl Tallgren och Lennart Eriksson att jämte ordförande justera dagens protokoll.
 

§ 6
Val av sekreterare för stämman


Stämman beslutar utse Monica Brodin till sekreterare för dagens möte.
 

§ 7
Framläggande av års-redovisning och revisionsberättelse ./.


Årsredovisningen och revisionsberättelsen föredras av revisor Bo Göransson. Justeringar i resultat- och balansräkningen har gjorts efter kallelsens utdelning, se bilaga. Årsredovisningen godkännes  och lägges till handlingarna tillsammans med revisionsberättelsen.
 

 § 8
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning ./.
 


Stämman beslutar att tillstyrka resultat- och balansräkningen efter ändring, se bilaga..
 

§ 9
Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
 


Stämman beslutar att överskottet överföres i ny räkning enligt styrelsens förslag.
 

§ 10
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen


Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
 

§ 11
Val av ordförande för ett år


Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse Lennart Wallin till ordförande, omval.
 

§ 12
Val av 5 ledamöter på två år samt eventuellt fyllnadsval på ett år


Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse följande ordinarie styrelseledamöter:

Lennart Wallin, 2 år, omval

Monica Brodin, 2 år, omval

Anita Nylén, 2 år, omval

Björn Juhlin, 2 år omval

Lisa Asplund, 2 år omval
 

§ 13
Val av 3 suppleanter till styrelsen för ett år


Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse följande suppleanter:

Maria Sjöström 1 år, omval

Jan Olsson 1 år, omval

Lotta Damm 1 år, omval
 

§ 14
Val av revisor 2 år och 1 år


Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag utse följande revisorer:

Birgit Flening,  2 år, omval

Bo Göransson, 1 år, omval
 

§ 15
Val av revisorsuppleant för ett år


Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag utse Tom Nylén, 1 år omval.
 

§ 16
Tillsättande av 3 personer för beredning av nästa års val varav en sammankallande


Stämman beslutar att välja följande valberedning:

Stig Eriksson, sammankallande, nyval

Sven-Eric Lindberg, omval

Birgitta Forsberg, omval
 

§ 17
Fastställande av års-avgift och budget


Budgeten godtas av stämman enligt styrelsens förslag.
 

§ 18
Fastställande av styrelsens arvoden


Stämman beslutar styrelsens och revisorerna arvode till en middag var annat år.
 

§ 19
Motioner


Inga.
 

§ 20
Trafikgruppen presenterar förslag till förbättring av trafiksituationen


Maria Sjöström informerar om det arbete som under många år pågått för att förbättra trafiksituationen i Törnskogen allt sedan Vaxmoraskolan  och Vaxmoraområdet kom till.

Lotta Damm informerar om trafikkommitténs arbete under året tillsam-mans med de trafikingenjörer som kommunen anlitar på konsultbasis. Enligt gruppens uppfattning hade ingenjörerna svängt i sin uppfattning, efter det att man kommit fram till en lösning man var enig om.

Trafikgruppen föreslår att 3 . s.k. lungor skall anläggas på Båtsmans-vägen, i syfte att få ner hastigheten.

Stämman beslutar att trafikgruppen får fortsatt förtroende i sitt arbete med att begränsa hastigheten på Båtsmansvägen och att den nuvarande avstängning med motorfordonstrafik norr Skältorpsvägen skall behållas.

Stämmans åsikt är att styrelsen arbetar med målsättningen att förenin-gen kan tillskjuta 30.000 kronor, för att på detta sätt påskynda de hastighetsbegränsande åtgärderna i samarbeta med kommunen.

Stämman uttalar ett stort tack till trafikgruppen för deras arbete.
 

§21
Grannsamverkan


Sven-Eric Lindberg informerar om ny kontaktperson hos polisen har tillsatts. Uppmanar oss att låsa dörrarna även om vi är ute på tomten samt hur viktigt det är att informera grannarna om man är bortrest.

Ny uppdatering av kontaktmännen skall göras snarast.
 

§ 22
Övriga ärenden och information

Vindskydd busshållplats Runbergsvägen  - Båtsmansvägen
 

Friområden, fällning av gamla träd


 

Önskemål från medlem om busskur vid Runbergsvägen-Båtsmansvägen.

Styrelsen får i uppdrag att åter kontakta SL om detta (jfr prot. §§59, 71, 85/96, 22/97).

Styrelsen får i uppdrag att kontakta kommunen om önskemål att fälla gamla träd på våra friområden.
 

§ 23
Stämmans avslutning


Mötes ordförande tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

Dag som ovan
 

  Monica Brodin
sekreterare

Justeras:

Karl Tallgren

Arne Jonsson
ordförande

 

 

Lennart Eriksson


Rev: 2005-06-06© Törnskogens Villaägareförening - 2006