Törnskogens Villaägareförening - Protokoll från årsmötet 2000-04-12

Information om villalarm och om Agenda 21 i anslutning till årsstämman.
 
Närvarande Se bifogad närvarolista.
 
Tid och plats Onsdagen den 12 april 2000, kl. 19.15 – 22.20 i Vaxmoraskolans Matsal.
 
§ 1
Stämman öppnas

Lennart Wallin förklarar mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
 
§ 2
Fastställande av röstlängd
 ./.

Avprickning av medlemsförteckningen och utdelning av röstkort skedde vid inträdet i lokalen. Det antecknas att 39st röstberättigade var närvarande (se bilaga).
 
§ 3
Fråga om stämmans behöriga utlysande.

Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.
 
§ 4
Val av ordförande för stämman


Stämman beslutar utse Arne Jonsson att som ordförande leda dagens möte.
 

§ 5
Val av två justerings-­ personer att jämte ordförande justera protokollet
 

Stämman beslutar utse Anders Miller och Lars Rudén att jämte ordförande justera dagens protokoll.
 
§ 6
Val av sekreterare för stämman

Stämman beslutar utse Monica Brodin till sekreterare för dagens möte.
 
§ 7
Framläggande av års-redovisning och revisionsberättelse
 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen genomgås,  som med godkännande lägges till handlingarna.
 
 § 8
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 

Stämman beslutar att tillstyrka resultat- och balansräkningen för år 1999.
 
§ 9
Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
 

Stämman beslutar att överskottet överföres i ny räkning enligt styrelsens förslag.
 
§ 10
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1999.
 
§ 11
Val av ordförande för ett år

Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse Lennart Wallin, omval.
 
§ 12
Val av tre ledamöter på två år samt eventu-ellt fyllnadsval på ett år

Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse följande ordinarie styrelseledamöter:

Kjell-Åke Henriksson 2 år, omval

Per Nylén, 2 år, omval

Anita Nylén 1 år, fyllnadsval
 

§ 13
Val av 3 suppleanter till styrelsen för ett år

Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag utse följande suppleanter :

Maria Sjöström 1 år, omval

Jan Olsson 1 år, omval

Lotta Damm 1 år, omval
 

§ 14
Val av revisorsuppleant för ett år

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag utse Tom Nylén, 1 år omval.
 
§ 15
Tillsättande av 3 personer för beredning av nästa års val varav en sammankallande

Stämman beslutar att välja följande valberedning:

Sten Karlsson, sammankallande, omval

Sven-Eric Lindberg, omval

Birgitta Forsberg, omval
 

§ 16
Fastställande av års-avgift och budget

Budgeten godtas av stämman enligt styrelsens förslag.
 
§ 17
Fastställande av styrelsens arvoden

Stämman beslutar styrelsens och revisorerna arvode till en middag var annat år.
 
 
§ 18
Motioner

Kommunen har ansvar  för underhåll och upprustning av lekplatsen på Runbovägen.

Styrelsen får i uppdrag av stämman i mån av behov komplettera lekplatsen med lämplig lekutrustning. Styrelsens åtgärder redovisas på nästa stämma.
 

§ 19
Trafikfrågor

Lotta Damm redovisar för trafikgruppens arbete. Olika förslag till  hastighetssänkande åtgärder diskuterades. Stämman beslutar att trafikgruppen fortsätter sitt arbete på den inslagna linjen. Förankring hos styrelsen sker enligt §19 i stämmoprotokollet 1999.
 
§ 20
Larm och grannsamverkan

Bevakningsföretag


Sven-Erik Lindberg uppmanar till uppmärksamhet av okända personer samt fordon.

Om 280 medlemmar/fastigheter går ihop om att teckna avtal med bevakningsföretag, blir kostnaden för 4 patrulleringar/dygn ca 3:64 kronor/dag, ca 1330 kronor/år och per fastighet. Stämman lämnar till styrelsen i uppdrag att utreda vidare om bevakning i området.
 

§ 21
Övriga ärenden och information

Avtack


Lennart Wallin  tackar trafikgruppen för sitt arbete.

Lennart Wallin tackar Ann-Christin Kjellsson som avgår i styrelsen efter en längre tid som kassör i styrelsen.
 

§ 22
Stämmans avslutning

Mötes ordförande tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

Dag som ovan


Rev: 2005-06-06© Törnskogens Villaägareförening - 2006