Törnskogens Villaägareförening u.p.a. är en ekonomisk förening vars stadgar är fastställda 1994-04-11. Lagen om ekonomisk förening gäller övergripande stadgarna.

§ 6 i stadgarna avseende andel lyder:

Medlem deltager i föreningen med en andel om 50 kronor. Andelen inbetalas senast en månad efter det att vederbörande antagits som medlem. Medlem får endast deltaga med en andel och denna får inte vara högre än vad som ovan angivits. Medlem som utträder ur föreningen, äger efter ansökan hos styrelsen, utfå inbetald andel.

Medlemskap förpliktar med andra ord inbetalning av andelen. För detta andel är medlemmarna delägare i föreningens egendomar. I detta fall badtomten vid sjön Norrviken. Vid en försäljning av detta tomt erhåller endast de som erlagt andelen rätten att tillgodogöra sig del av intäkterna.

Andelskostnaden om 50 kronor är stadgebunden och kan endast ändras om två på varandra följande föreningsstämmor så beslutar. Styrelsen kan ej ändra andelskostnaden vid ett styrelsebeslut.

§ 6 i stadgarna gäller inte boende på Lingonvägen.

§ 7 i stadgarna avseende årsavgift lyder:

Medlem skall erlägga årsavgift. Årsavgift skall utgå med belopp fastställt av stämman. Årsavgiften skall betalas senast den sista december före det kalenderår betalningen avser.

Årsavgiften beslutas av stämman. I detta falla av ordinarie årsstämma och inte av två på varandra följande stämmor, enär årsavgiften inte är stadgebunden. Styrelsen kan inte heller i detta fall själva ändra årsavgiften, vilken för närvarande är 200 kronor.

Medlemskapet i Törnskogens Villaägareförening u.p.a. skall ej sammanblandas med medlemskap i Villaägarnas Riksförbund. Medlemskap ansöks hos respektive organisation var för sig. Medlemskap i den ena organisationen ger ej automatisk medlemskap i den andra.

Men, vad avser betalning: Villaägarnas Riksförbunds avier, när dessa avser fullt pris (f.n. 500:-), inkluderar dock även årsavgiften till Törnskogens Villaägareförening för de som är medlemmar i bägge organisationerna. Villaägarnas Riksförbund administrerar då inbetalningarna för Törnskogens Villaägareförening och översänder föreningens årsavgift till oss.

Fr.o.m. 2019 gäller inte ovanstående längre! Vi är helt skilda föreningar.

Bakgrund: Villaägarnas riksförbund sa upp Törnskogens villaägareförening med verkan i slutet av december 2018. Detta pga att vi vägrat kräva av våra medlemmar att de även går med i riksförbundet. Vi tycker att det är upp till varje enskild medlem om man vill vara med i riksförbundet eller inte.

 

Rev: 2019-06-16© Törnskogens Villaägareförening