Törnskogens Villaägareförening u.p.a. är en ekonomisk förening vars stadgar uppdaterades 2021-06-09. Lagen om ekonomisk förening gäller övergripande stadgarna.

§ 6 i stadgarna avseende insats lyder:

Varje medlem ska betala en insats till föreningen på 50 kronor. Insatsen ska betalas till föreningens bankkonto tillsammans med första medlemsavgiften, som rabatteras med 50 kr.

Vid upphörande av medlemskap efterskänks andelen till föreningen. En insats återbetalas endast i de fall som står i lagen om ekonomiska föreningar.

Medlemskap förpliktar med andra ord inbetalning av andelen. Och det ordnas automatiskt av föreningens ekonomiansvarige genom att skifta 50 kr från första inbetalda medlemsavgiften till insatsen. För denna andel är medlemmarna delägare i föreningens egendom, nämligen badtomten vid sjön Norrviken. Vid en försäljning av detta tomt erhåller endast de som erlagt andelen rätten att tillgodogöra sig del av intäkterna.

Obs! § 6 i stadgarna gäller inte boende på Lingonvägen. Lingonvägen omfattas inte av föreningens ursprungliga upptagsningsområde.

§ 7 i stadgarna avseende medlemsavgift lyder:

Varje medlem ska årligen betala en medlemsavgift till föreningen och får vara högst 400 kronor....

Årsvgiften är för närvarande 200 kr per fastighet.

Blanda inte ihop medlemskapet i Törnskogens Villaägareförening u.p.a. med medlemskap i Villaägarnas Riksförbund. Vi är fr.o.m. 2019 helt skilda föreningar.

Bakgrund: Villaägarnas riksförbund sa upp Törnskogens villaägareförening med verkan i slutet av december 2018. Detta pga att vi vägrat kräva av våra medlemmar att de även går med i riksförbundet. Vi tycker att det är upp till varje enskild medlem om man vill vara med i riksförbundet eller inte.

Rev: 2022-04-30© Törnskogens Villaägareförening